NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 12:41

12:41 kai <2532> kayisav <2523> (5660) katenanti <2713> tou <3588> gazofulakiou <1049> eyewrei <2334> (5707) pwv <4459> o <3588> oclov <3793> ballei <906> (5719) calkon <5475> eiv <1519> to <3588> gazofulakion <1049> kai <2532> polloi <4183> plousioi <4145> eballon <906> (5707) polla <4183>

Mark 12:43

12:43 kai <2532> proskalesamenov <4341> (5666) touv <3588> mayhtav <3101> autou <846> eipen <3004> (5627) autoiv <846> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> h <3588> chra <5503> auth <3778> h <3588> ptwch <4434> pleion <4119> pantwn <3956> ebalen <906> (5627) twn <3588> ballontwn <906> (5723) eiv <1519> to <3588> gazofulakion <1049>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org