NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 3:15

3:15 prosdokwntov <4328> (5723) de <1161> tou <3588> laou <2992> kai <2532> dialogizomenwn <1260> (5740) pantwn <3956> en <1722> taiv <3588> kardiaiv <2588> autwn <846> peri <4012> tou <3588> iwannou <2491> mhpote <3379> autov <846> eih <1510> (5751) o <3588> cristov <5547>

Luke 8:9

8:9 ephrwtwn <1905> (5707) de <1161> auton <846> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> tiv <5101> auth <3778> eih <1510> (5751) h <3588> parabolh <3850>

Luke 18:36

18:36 akousav <191> (5660) de <1161> oclou <3793> diaporeuomenou <1279> (5740) epunyaneto <4441> (5711) ti <5101> eih <1510> (5751) touto <5124>

Luke 22:23

22:23 kai <2532> autoi <846> hrxanto <756> (5662) suzhtein <4802> (5721) prov <4314> eautouv <1438> to <3588> tiv <5101> ara <687> eih <1510> (5751) ex <1537> autwn <846> o <3588> touto <5124> mellwn <3195> (5723) prassein <4238> (5721)TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org