NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 24:20

24:20 opwv <3704> te <5037> paredwkan <3860> (5656) auton <846> oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> arcontev <758> hmwn <2257> eiv <1519> krima <2917> yanatou <2288> kai <2532> estaurwsan <4717> (5656) auton <846>

Luke 24:24

24:24 kai <2532> aphlyon <565> (5627) tinev <5100> twn <3588> sun <4862> hmin <2254> epi <1909> to <3588> mnhmeion <3419> kai <2532> euron <2147> (5627) outwv <3779> kaywv <2531> ai <3588> gunaikev <1135> eipon <2036> (5627) auton <846> de <1161> ouk <3756> eidon <1492> (5627)TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org