NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 19:14

19:14 oi <3588> de <1161> politai <4177> autou <846> emisoun <3404> (5707) auton <846> kai <2532> apesteilan <649> (5656) presbeian <4242> opisw <3694> autou <846> legontev <3004> (5723) ou <3756> yelomen <2309> (5719) touton <5126> basileusai <936> (5658) ef <1909> hmav <2248>

Luke 19:27

19:27 plhn <4133> touv <3588> ecyrouv <2190> mou <3450> toutouv <5128> touv <3588> mh <3361> yelhsantav <2309> (5660) me <3165> basileusai <936> (5658) ep <1909> autouv <846> agagete <71> (5628) wde <5602> kai <2532> katasfaxate <2695> (5657) autouv <846> emprosyen <1715> mou <3450>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org