NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 12:58-59

12:58 wv <5613> gar <1063> upageiv <5217> (5719) meta <3326> tou <3588> antidikou <476> sou <4675> ep <1909> arconta <758> en <1722> th <3588> odw <3598> dov <1325> (5628) ergasian <2039> aphllacyai <525> (5771) [ap] <575> autou <846> mhpote <3379> katasurh <2694> (5661) se <4571> prov <4314> ton <3588> krithn <2923> kai <2532> o <3588> krithv <2923> se <4571> paradwsei <3860> (5692) tw <3588> praktori <4233> kai <2532> o <3588> praktwr <4233> se <4571> balei <906> (5692) eiv <1519> fulakhn <5438>

12:59 legw <3004> (5719) soi <4671> ou <3756> mh <3361> exelyhv <1831> (5632) ekeiyen <1564> ewv <2193> kai <2532> to <3588> escaton <2078> lepton <3016> apodwv <591> (5632)TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org