NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 5:5

5:5 hn <1510> (5713) de <1161> tiv <5100> anyrwpov <444> ekei <1563> triakonta <5144> [kai] <2532> oktw <3638> eth <2094> ecwn <2192> (5723) en <1722> th <3588> asyeneia <769> autou <846>

John 5:14

5:14 meta <3326> tauta <5023> euriskei <2147> (5719) auton <846> [o] <3588> ihsouv <2424> en <1722> tw <3588> ierw <2411> kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> ide <1492> (5657) ugihv <5199> gegonav <1096> (5754) mhketi <3371> amartane <264> (5720) ina <2443> mh <3361> ceiron <5501> soi <4671> ti <5100> genhtai <1096> (5638)TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org