NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Timothy 2:25-26

2:25 en <1722> prauthti <4240> paideuonta <3811> (5723) touv <3588> antidiatiyemenouv <475> (5734) mhpote <3379> dwh <1325> (5630) <1325> (5632) autoiv <846> o <3588> yeov <2316> metanoian <3341> eiv <1519> epignwsin <1922> alhyeiav <225>

2:26 kai <2532> ananhqwsin <366> (5661) ek <1537> thv <3588> tou <3588> diabolou <1228> pagidov <3803> ezwgrhmenoi <2221> (5772) up <5259> autou <846> eiv <1519> to <3588> ekeinou <1565> yelhma <2307>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org