NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 6:9-10

6:9 wv <5613> agnooumenoi <50> (5746) kai <2532> epiginwskomenoi <1921> (5746) wv <5613> apoynhskontev <599> (5723) kai <2532> idou <2400> (5628) zwmen <2198> (5719) wv <5613> paideuomenoi <3811> (5746) kai <2532> mh <3361> yanatoumenoi <2289> (5746)

6:10 wv <5613> lupoumenoi <3076> (5746) aei <104> de <1161> cairontev <5463> (5723) wv <5613> ptwcoi <4434> pollouv <4183> de <1161> ploutizontev <4148> (5723) wv <5613> mhden <3367> econtev <2192> (5723) kai <2532> panta <3956> katecontev <2722> (5723)TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org