NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 1:13-15

1:13 memeristai <3307> (5769) o <3588> cristov <5547> mh <3361> paulov <3972> estaurwyh <4717> (5681) uper <5228> umwn <5216> h <2228> eiv <1519> to <3588> onoma <3686> paulou <3972> ebaptisyhte <907> (5681)

1:14 eucaristw <2168> (5719) oti <3754> oudena <3762> umwn <5216> ebaptisa <907> (5656) ei <1487> mh <3361> krispon <2921> kai <2532> gaion <1050>

1:15 ina <2443> mh <3361> tiv <5100> eiph <2036> (5632) oti <3754> eiv <1519> to <3588> emon <1699> onoma <3686> ebaptisyhte <907> (5681)TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org