NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 99

99:1 <0776> Urah <05120> jwnt <03742> Mybwrk <03427> bsy <05971> Myme <07264> wzgry <04427> Klm <03068> hwhy (99:1)

99:2 <05971> Mymeh <03605> lk <05921> le <01931> awh <07311> Mrw <01419> lwdg <06726> Nwyub <03068> hwhy (99:2)

99:3 <01931> awh <06918> swdq <03372> arwnw <01419> lwdg <08034> Kms <03034> wdwy (99:3)

99:4 <06213> tyve <0859> hta <03290> bqeyb <06666> hqduw <04941> jpsm <04339> Myrsym <03559> tnnwk <0859> hta <0157> bha <04941> jpsm <04428> Klm <05797> zew (99:4)

99:5 <01931> awh <06918> swdq <07272> wylgr <01916> Mdhl <07812> wwxtshw <0430> wnyhla <03068> hwhy <07311> wmmwr (99:5)

99:6 <06030> Mney <01931> awhw <03068> hwhy <0413> la <07121> Myarq <08034> wms <07121> yarqb <08050> lawmsw <03548> wynhkb <0175> Nrhaw <04872> hsm (99:6)

99:7 <0> wml <05414> Ntn <02706> qxw <05713> wytde <08104> wrms <0413> Mhyla <01696> rbdy <06051> Nne <05982> dwmeb (99:7)

99:8 <05949> Mtwlyle <05921> le <05358> Mqnw <01992> Mhl <01961> tyyh <05375> avn <0410> la <06030> Mtyne <0859> hta <0430> wnyhla <03069> hwhy (99:8)

99:9 <0430> wnyhla <03068> hwhy <06918> swdq <03588> yk <06944> wsdq <02022> rhl <07812> wwxtshw <0430> wnyhla <03068> hwhy <07311> wmmwr (99:9)

99:1 (98:1) qalmov tw dauid o kuriov ebasileusen orgizesywsan laoi o kayhmenov epi twn ceroubin saleuyhtw h gh

99:2 (98:2) kuriov en siwn megav kai uqhlov estin epi pantav touv laouv

99:3 (98:3) exomologhsasywsan tw onomati sou tw megalw oti foberon kai agion estin

99:4 (98:4) kai timh basilewv krisin agapa su htoimasav euyuthtav krisin kai dikaiosunhn en iakwb su epoihsav

99:5 (98:5) uqoute kurion ton yeon hmwn kai proskuneite tw upopodiw twn podwn autou oti agiov estin

99:6 (98:6) mwushv kai aarwn en toiv iereusin autou kai samouhl en toiv epikaloumenoiv to onoma autou epekalounto ton kurion kai autov ephkousen autwn

99:7 (98:7) en stulw nefelhv elalei prov autouv efulasson ta marturia autou kai ta prostagmata a edwken autoiv

99:8 (98:8) kurie o yeov hmwn su ephkouev autwn o yeov su euilatov eginou autoiv kai ekdikwn epi panta ta epithdeumata autwn

99:9 (98:9) uqoute kurion ton yeon hmwn kai proskuneite eiv orov agion autou oti agiov kuriov o yeov hmwnTIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org