NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 100

100:1 <0776> Urah <03605> lk <03068> hwhyl <07321> weyrh <08426> hdwtl <04210> rwmzm (100:1)

100:2 <07445> hnnrb <06440> wynpl <0935> wab <08057> hxmvb <03068> hwhy <0853> ta <05647> wdbe (100:2)

100:3 <04830> wtyerm <06629> Nauw <05971> wme <0587> wnxna <03808> *wlw {alw} <06213> wnve <01931> awh <0430> Myhla <01931> awh <03068> hwhy <03588> yk <03045> wed (100:3)

100:4 <08034> wms <01288> wkrb <0> wl <03034> wdwh <08416> hlhtb <02691> wytrux <08426> hdwtb <08179> wyres <0935> wab (100:4)

100:5 <0530> wtnwma <01755> rdw <01755> rd <05704> dew <02617> wdox <05769> Mlwel <03068> hwhy <02896> bwj <03588> yk (100:5)

100:1 (99:1) qalmov eiv exomologhsin alalaxate tw kuriw pasa h gh

100:2 (99:2) douleusate tw kuriw en eufrosunh eiselyate enwpion autou en agalliasei

100:3 (99:3) gnwte oti kuriov autov estin o yeov autov epoihsen hmav kai ouc hmeiv laov autou kai probata thv nomhv autou

100:4 (99:4) eiselyate eiv tav pulav autou en exomologhsei eiv tav aulav autou en umnoiv exomologeisye autw aineite to onoma autou

100:5 (99:5) oti crhstov kuriov eiv ton aiwna to eleov autou kai ewv geneav kai geneav h alhyeia autouTIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org