NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 7:1-8

7:1 meta <3326> touto <5124> eidon <3708> (5627) tessarav <5064> aggelouv <32> estwtav <2476> (5761) epi <1909> tav <3588> tessarav <5064> gwniav <1137> thv <3588> ghv <1093> kratountav <2902> (5723) touv <3588> tessarav <5064> anemouv <417> thv <3588> ghv <1093> ina <2443> mh <3361> pneh <4154> (5725) anemov <417> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> mhte <3383> epi <1909> thv <3588> yalasshv <2281> mhte <3383> epi <1909> pan <3956> dendron <1186>

7:2 kai <2532> eidon <1492> (5627) allon <243> aggelon <32> anabainonta <305> (5723) apo <575> anatolhv <395> hliou <2246> econta <2192> (5723) sfragida <4973> yeou <2316> zwntov <2198> (5723) kai <2532> ekraxen <2896> (5656) fwnh <5456> megalh <3173> toiv <3588> tessarsin <5064> aggeloiv <32> oiv <3739> edoyh <1325> (5681) autoiv <846> adikhsai <91> (5658) thn <3588> ghn <1093> kai <2532> thn <3588> yalassan <2281>

7:3 legwn <3004> (5723) mh <3361> adikhshte <91> (5661) thn <3588> ghn <1093> mhte <3383> thn <3588> yalassan <2281> mhte <3383> ta <3588> dendra <1186> acri <891> sfragiswmen <4972> (5661) touv <3588> doulouv <1401> tou <3588> yeou <2316> hmwn <2257> epi <1909> twn <3588> metwpwn <3359> autwn <846>

7:4 kai <2532> hkousa <191> (5656) ton <3588> ariymon <706> twn <3588> esfragismenwn <4972> (5772) ekaton <1540> tesserakonta <5062> tessarev <5064> ciliadev <5505> esfragismenoi <4972> (5772) ek <1537> pashv <3956> fulhv <5443> uiwn <5207> israhl <2474>

7:5 ek <1537> fulhv <5443> iouda <2448> dwdeka <1427> ciliadev <5505> esfragismenoi <4972> (5772) ek <1537> fulhv <5443> roubhn <4502> dwdeka <1427> ciliadev <5505> ek <1537> fulhv <5443> gad <1045> dwdeka <1427> ciliadev <5505>

7:6 ek <1537> fulhv <5443> ashr <768> dwdeka <1427> ciliadev <5505> ek <1537> fulhv <5443> nefyalim <3508> dwdeka <1427> ciliadev <5505> ek <1537> fulhv <5443> manassh <3128> dwdeka <1427> ciliadev <5505>

7:7 ek <1537> fulhv <5443> sumewn <4826> dwdeka <1427> ciliadev <5505> ek <1537> fulhv <5443> leui <3017> dwdeka <1427> ciliadev <5505> ek <1537> fulhv <5443> issacar <2466> dwdeka <1427> ciliadev <5505>

7:8 ek <1537> fulhv <5443> zaboulwn <2194> dwdeka <1427> ciliadev <5505> ek <1537> fulhv <5443> iwshf <2501> dwdeka <1427> ciliadev <5505> ek <1537> fulhv <5443> beniamin <958> dwdeka <1427> ciliadev <5505> esfragismenoi <4972> (5772)TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org