NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 12:31

12:31 dia <1223> touto <5124> legw <3004> (5719) umin <5213> pasa <3956> amartia <266> kai <2532> blasfhmia <988> afeyhsetai <863> (5701) toiv <3588> anyrwpoiv <444> h <3588> de <1161> tou <3588> pneumatov <4151> blasfhmia <988> ouk <3756> afeyhsetai <863> (5701)

Matthew 12:36

12:36 legw <3004> (5719) de <1161> umin <5213> oti <3754> pan <3956> rhma <4487> argon <692> o <3739> lalhsousin <2980> (5692) oi <3588> anyrwpoi <444> apodwsousin <591> (5692) peri <4012> autou <846> logon <3056> en <1722> hmera <2250> krisewv <2920>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org