NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 6:12-16

6:12 egeneto <1096> (5633) de <1161> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> tautaiv <3778> exelyein <1831> (5629) auton <846> eiv <1519> to <3588> orov <3735> proseuxasyai <4336> (5664) kai <2532> hn <1510> (5713) dianuktereuwn <1273> (5723) en <1722> th <3588> proseuch <4335> tou <3588> yeou <2316>

6:13 kai <2532> ote <3753> egeneto <1096> (5633) hmera <2250> prosefwnhsen <4377> (5656) touv <3588> mayhtav <3101> autou <846> kai <2532> eklexamenov <1586> (5671) ap <575> autwn <846> dwdeka <1427> ouv <3739> kai <2532> apostolouv <652> wnomasen <3687> (5656)

6:14 simwna <4613> on <3739> kai <2532> wnomasen <3687> (5656) petron <4074> kai <2532> andrean <406> ton <3588> adelfon <80> autou <846> kai <2532> iakwbon <2385> kai <2532> iwannhn <2491> kai <2532> filippon <5376> kai <2532> baryolomaion <918>

6:15 kai <2532> mayyaion <3156> kai <2532> ywman <2381> [kai] <2532> iakwbon <2385> alfaiou <256> kai <2532> simwna <4613> ton <3588> kaloumenon <2564> (5746) zhlwthn <2207>

6:16 kai <2532> ioudan <2455> iakwbou <2385> kai <2532> ioudan <2455> iskariwy <2469> ov <3739> egeneto <1096> (5633) prodothv <4273>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org