NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 1:42-45

1:42 kai <2532> anefwnhsen <400> (5656) kraugh <2906> megalh <3173> kai <2532> eipen <2036> (5627) euloghmenh <2127> (5772) su <4771> en <1722> gunaixin <1135> kai <2532> euloghmenov <2127> (5772) o <3588> karpov <2590> thv <3588> koiliav <2836> sou <4675>

1:43 kai <2532> poyen <4159> moi <3427> touto <5124> ina <2443> elyh <2064> (5632) h <3588> mhthr <3384> tou <3588> kuriou <2962> mou <3450> prov <4314> eme <1691>

1:44 idou <2400> (5628) gar <1063> wv <5613> egeneto <1096> (5633) h <3588> fwnh <5456> tou <3588> aspasmou <783> sou <4675> eiv <1519> ta <3588> wta <3775> mou <3450> eskirthsen <4640> (5656) en <1722> agalliasei <20> to <3588> brefov <1025> en <1722> th <3588> koilia <2836> mou <3450>

1:45 kai <2532> makaria <3107> h <3588> pisteusasa <4100> (5660) oti <3754> estai <1510> (5704) teleiwsiv <5050> toiv <3588> lelalhmenoiv <2980> (5772) auth <846> para <3844> kuriou <2962>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org