NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Proverbs 29

29:1 <04832> aprm <0369> Nyaw <07665> rbsy <06621> etp <06203> Pre <07185> hsqm <08433> twxkwt <0376> sya (29:1)

29:2 <05971> Me <0584> xnay <07563> esr <04910> lsmbw <05971> Meh <08055> xmvy <06662> Myqydu <07235> twbrb (29:2)

29:3 <01952> Nwh <06> dbay <02181> twnwz <07462> herw <01> wyba <08055> xmvy <02451> hmkx <0157> bha <0376> sya (29:3)

29:4 <02040> hnorhy <08641> twmwrt <0376> syaw <0776> Ura <05975> dymey <04941> jpsmb <04428> Klm (29:4)

29:5 <06471> wymep <05921> le <06566> vrwp <07568> tsr <07453> wher <05921> le <02505> qylxm <01397> rbg (29:5)

29:6 <08055> xmvw <07442> Nwry <06662> qyduw <04170> sqwm <07451> er <0376> sya <06588> espb (29:6)

29:7 <01847> ted <0995> Nyby <03808> al <07563> esr <01800> Myld <01779> Nyd <06662> qydu <03045> edy (29:7)

29:8 <0639> Pa <07725> wbysy <02450> Mymkxw <07151> hyrq <06315> wxypy <03944> Nwul <0376> ysna (29:8)

29:9 <05183> txn <0369> Nyaw <07832> qxvw <07264> zgrw <0191> lywa <0376> sya <0854> ta <08199> jpsn <02450> Mkx <0376> sya (29:9)

29:10 <05315> wspn <01245> wsqby <03477> Myrsyw <08535> Mt <08130> wanvy <01818> Mymd <0582> ysna (29:10)

29:11 <07623> hnxbsy <0268> rwxab <02450> Mkxw <03684> lyok <03318> ayuwy <07307> wxwr <03605> lk (29:11)

29:12 <07563> Myesr <08334> wytrsm <03605> lk <08267> rqs <01697> rbd <05921> le <07181> bysqm <04910> lsm (29:12)

29:13 <03068> hwhy <08147> Mhyns <05869> ynye <0215> ryam <06298> wsgpn <08501> Mykkt <0376> syaw <07326> sr (29:13)

29:14 <03559> Nwky <05703> del <03678> waok <01800> Myld <0571> tmab <08199> jpws <04428> Klm (29:14)

29:15 <0517> wma <0954> sybm <07971> xlsm <05288> renw <02451> hmkx <05414> Nty <08433> txkwtw <07626> jbs (29:15)

29:16 <07200> wary <04658> Mtlpmb <06662> Myqyduw <06588> esp <07235> hbry <07563> Myesr <07235> twbrb (29:16)

29:17 P <05315> Kspnl <04574> Myndem <05414> Ntyw <05117> Kxynyw <01121> Knb <03256> roy (29:17)

29:18 <0835> whrsa <08451> hrwt <08104> rmsw <05971> Me <06544> erpy <02377> Nwzx <0369> Nyab (29:18)

29:19 <04617> hnem <0369> Nyaw <0995> Nyby <03588> yk <05650> dbe <03256> rowy <03808> al <01697> Myrbdb (29:19)

29:20 <04480> wnmm <03684> lyokl <08615> hwqt <01697> wyrbdb <0213> Ua <0376> sya <02372> tyzx (29:20)

29:21 <04497> Nwnm <01961> hyhy <0319> wtyrxaw <05650> wdbe <05290> renm <06445> qnpm (29:21)

29:22 <06588> esp <07227> br <02534> hmx <01167> lebw <04066> Nwdm <01624> hrgy <0639> Pa <0376> sya (29:22)

29:23 <03519> dwbk <08551> Kmty <07307> xwr <08217> lpsw <08213> wnlypst <0120> Mda <01346> twag (29:23)

29:24 <05046> dygy <03808> alw <08085> emsy <0423> hla <05315> wspn <08130> anwv <01590> bng <05973> Me <02505> qlwx (29:24)

29:25 <07682> bgvy <03068> hwhyb <0982> xjwbw <04170> sqwm <05414> Nty <0120> Mda <02731> tdrx (29:25)

29:26 <0376> sya <04941> jpsm <03068> hwhymw <04910> lswm <06440> ynp <01245> Mysqbm <07227> Mybr (29:26)

29:27 P <01870> Krd <03477> rsy <07563> esr <08441> tbewtw <05766> lwe <0376> sya <06662> Myqydu <08441> tbewt (29:27)

29:1 (36:1) kreisswn anhr elegcwn androv sklhrotrachlou exapinhv gar flegomenou autou ouk estin iasiv

29:2 (36:2) egkwmiazomenwn dikaiwn eufranyhsontai laoi arcontwn de asebwn stenousin andrev

29:3 (36:3) androv filountov sofian eufrainetai pathr autou ov de poimainei pornav apolei plouton

29:4 (36:4) basileuv dikaiov anisthsin cwran anhr de paranomov kataskaptei

29:5 (36:5) ov paraskeuazetai epi proswpon tou eautou filou diktuon periballei auto toiv eautou posin

29:6 (36:6) amartanonti andri megalh pagiv dikaiov de en cara kai en eufrosunh estai

29:7 (36:7) epistatai dikaiov krinein penicroiv o de asebhv ou sunhsei gnwsin kai ptwcw ouc uparcei nouv epignwmwn

29:8 (36:8) andrev loimoi exekausan polin sofoi de apestreqan orghn

29:9 (36:9) anhr sofov krinei eynh anhr de faulov orgizomenov katagelatai kai ou katapthssei

29:10 (36:10) andrev aimatwn metocoi mishsousin osion oi de euyeiv ekzhthsousin quchn autou

29:11 (36:11) olon ton yumon autou ekferei afrwn sofov de tamieuetai kata merov

29:12 (36:12) basilewv upakouontov logon adikon pantev oi up auton paranomoi

29:13 (36:13) danistou kai creofeiletou allhloiv sunelyontwn episkophn poieitai amfoterwn o kuriov

29:14 (36:14) basilewv en alhyeia krinontov ptwcouv o yronov autou eiv marturion katastayhsetai

29:15 (36:15) plhgai kai elegcoi didoasin sofian paiv de planwmenov aiscunei goneiv autou

29:16 (36:16) pollwn ontwn asebwn pollai ginontai amartiai oi de dikaioi ekeinwn piptontwn katafoboi ginontai

29:17 (36:17) paideue uion sou kai anapausei se kai dwsei kosmon th quch sou

29:18 (36:18) ou mh uparxh exhghthv eynei paranomw o de fulasswn ton nomon makaristov

29:19 (36:19) logoiv ou paideuyhsetai oikethv sklhrov ean gar kai nohsh all ouc upakousetai

29:20 (36:20) ean idhv andra tacun en logoiv ginwske oti elpida ecei mallon afrwn autou

29:21 (36:21) ov kataspatala ek paidov oikethv estai escaton de odunhyhsetai ef eautw

29:22 (36:22) anhr yumwdhv orussei neikov anhr de orgilov exwruxen amartiav

29:23 (36:23) ubriv andra tapeinoi touv de tapeinofronav ereidei doxh kuriov

29:24 (36:24) ov merizetai klepth misei thn eautou quchn ean de orkou proteyentov akousantev mh anaggeilwsin

29:25 (36:25) fobhyentev kai aiscunyentev anyrwpouv upeskelisyhsan o de pepoiywv epi kurion eufranyhsetai asebeia andri didwsin sfalma ov de pepoiyen epi tw despoth swyhsetai

29:26 (36:26) polloi yerapeuousin proswpa hgoumenwn para de kuriou ginetai to dikaion andri

29:27 (36:27) bdelugma dikaioiv anhr adikov bdelugma de anomw kateuyunousa odovTIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org