NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Joshua 5

5:1 o <03478> larvy <01121> ynb <06440> ynpm <07307> xwr <05750> dwe <0> Mb <01961> hyh <03808> alw <03824> Mbbl <04549> omyw <05674> *Mrbe {wnrbe} <05704> de <03478> larvy <01121> ynb <06440> ynpm <03383> Ndryh <04325> ym <0853> ta <03068> hwhy <03001> sybwh <0834> rsa <0853> ta <03220> Myh <05921> le <0834> rsa <03669> ynenkh <04428> yklm <03605> lkw <03220> hmy <03383> Ndryh <05676> rbeb <0834> rsa <0567> yrmah <04428> yklm <03605> lk <08085> emsk <01961> yhyw (5:1)

5:2 <08145> tyns <03478> larvy <01121> ynb <0853> ta <04135> lm <07725> bwsw <06697> Myru <02719> twbrx <0> Kl <06213> hve <03091> eswhy <0413> la <03068> hwhy <0559> rma <01931> ayhh <06256> teb (5:2)

5:3 <06190> twlreh <01389> tebg <0413> la <03478> larvy <01121> ynb <0853> ta <04135> lmyw <06697> Myru <02719> twbrx <03091> eswhy <0> wl <06213> veyw (5:3)

5:4 <04714> Myrumm <03318> Mtaub <01870> Krdb <04057> rbdmb <04191> wtm <04421> hmxlmh <0582> ysna <03605> lk <02145> Myrkzh <04714> Myrumm <03318> auyh <05971> Meh <03605> lk <03091> eswhy <04135> lm <0834> rsa <01697> rbdh <02088> hzw (5:4)

5:5 <04135> wlm <03808> al <04714> Myrumm <03318> Mtaub <01870> Krdb <04057> rbdmb <03209> Mydlyh <05971> Meh <03605> lkw <03318> Myauyh <05971> Meh <03605> lk <01961> wyh <04135> Mylm <03588> yk (5:5)

5:6 <01706> sbdw <02461> blx <02100> tbz <0776> Ura <0> wnl <05414> ttl <01> Mtwbal <03068> hwhy <07650> ebsn <0834> rsa <0776> Urah <0853> ta <07200> Mtwarh <01115> ytlbl <0> Mhl <03068> hwhy <07650> ebsn <0834> rsa <03068> hwhy <06963> lwqb <08085> wems <03808> al <0834> rsa <04714> Myrumm <03318> Myauyh <04421> hmxlmh <0376> ysna <01471> ywgh <03605> lk <08552> Mt <05704> de <04057> rbdmb <03478> larvy <01121> ynb <01980> wklh <08141> hns <0705> Myebra <03588> yk (5:6)

5:7 <01870> Krdb <0853> Mtwa <04135> wlm <03808> al <03588> yk <01961> wyh <06189> Mylre <03588> yk <03091> eswhy <04135> lm <0853> Mta <08478> Mtxt <06965> Myqh <01121> Mhynb <0853> taw (5:7)

5:8 P <02421> Mtwyx <05704> de <04264> hnxmb <08478> Mtxt <03427> wbsyw <04135> lwmhl <01471> ywgh <03605> lk <08552> wmt <0834> rsak <01961> yhyw (5:8)

5:9 <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <01537> lglg <01931> awhh <04725> Mwqmh <08034> Ms <07121> arqyw <05921> Mkylem <04714> Myrum <02781> tprx <0853> ta <01556> ytwlg <03117> Mwyh <03091> eswhy <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw (5:9)

5:10 <03405> wxyry <06160> twbreb <06153> breb <02320> sdxl <03117> Mwy <06240> rve <0702> hebrab <06453> xoph <0853> ta <06213> wveyw <01537> lglgb <03478> larvy <01121> ynb <02583> wnxyw (5:10)

5:11 <02088> hzh <03117> Mwyh <06106> Mueb <07033> ywlqw <04682> twum <06453> xoph <04283> trxmm <0776> Urah <05669> rwbem <0398> wlkayw (5:11)

5:12 o <01931> ayhh <08141> hnsb <03667> Nenk <0776> Ura <08393> tawbtm <0398> wlkayw <04478> Nm <03478> larvy <01121> ynbl <05750> dwe <01961> hyh <03808> alw <0776> Urah <05669> rwbem <0398> Mlkab <04283> trxmm <04478> Nmh <07673> tbsyw (5:12)

5:13 <06862> wnyrul <0518> Ma <0859> hta <0> wnlh <0> wl <0559> rmayw <0413> wyla <03091> eswhy <01980> Klyw <03027> wdyb <08025> hpwls <02719> wbrxw <05048> wdgnl <05975> dme <0376> sya <02009> hnhw <07200> aryw <05869> wynye <05375> avyw <03405> wxyryb <03091> eswhy <01961> twyhb <01961> yhyw (5:13)

5:14 <05650> wdbe <0413> la <01696> rbdm <0136> ynda <04100> hm <0> wl <0559> rmayw <07812> wxtsyw <0776> hura <06440> wynp <0413> la <03091> eswhy <05307> lpyw <0935> ytab <06258> hte <03068> hwhy <06635> abu <08269> rv <0589> yna <03588> yk <03808> al <0559> rmayw (5:14)

5:15 <03651> Nk <03091> eswhy <06213> veyw <01931> awh <06944> sdq <05921> wyle <05975> dme <0859> hta <0834> rsa <04725> Mwqmh <03588> yk <07272> Klgr <05921> lem <05275> Klen <05394> ls <03091> eswhy <0413> la <03068> hwhy <06635> abu <08269> rv <0559> rmayw (5:15)

5:1 kai egeneto wv hkousan oi basileiv twn amorraiwn oi hsan peran tou iordanou kai oi basileiv thv foinikhv oi para thn yalassan oti apexhranen kuriov o yeov ton iordanhn potamon ek twn emprosyen twn uiwn israhl en tw diabainein autouv kai etakhsan autwn ai dianoiai kai kateplaghsan kai ouk hn en autoiv fronhsiv oudemia apo proswpou twn uiwn israhl

5:2 upo de touton ton kairon eipen kuriov tw ihsoi poihson seautw macairav petrinav ek petrav akrotomou kai kayisav periteme touv uiouv israhl

5:3 kai epoihsen ihsouv macairav petrinav akrotomouv kai perietemen touv uiouv israhl epi tou kaloumenou topou bounov twn akrobustiwn

5:4 on de tropon periekayaren ihsouv touv uiouv israhl osoi pote egenonto en th odw kai osoi pote aperitmhtoi hsan twn exelhluyotwn ex aiguptou

5:5 pantav toutouv perietemen ihsouv

5:6 tessarakonta gar kai duo eth anestraptai israhl en th erhmw th madbaritidi dio aperitmhtoi hsan oi pleistoi autwn twn macimwn twn exelhluyotwn ek ghv aiguptou oi apeiyhsantev twn entolwn tou yeou oiv kai diwrisen mh idein autouv thn ghn hn wmosen kuriov toiv patrasin autwn dounai hmin ghn reousan gala kai meli

5:7 anti de toutwn antikatesthsen touv uiouv autwn ouv ihsouv perietemen dia to autouv gegenhsyai kata thn odon aperitmhtouv

5:8 peritmhyentev de hsucian eicon autoyi kayhmenoi en th parembolh ewv ugiasyhsan

5:9 kai eipen kuriov tw ihsoi uiw nauh en th shmeron hmera afeilon ton oneidismon aiguptou af umwn kai ekalesen to onoma tou topou ekeinou galgala

5:10 kai epoihsan oi uioi israhl to pasca th tessareskaidekath hmera tou mhnov apo esperav epi dusmwn iericw en tw peran tou iordanou en tw pediw

5:11 kai efagosan apo tou sitou thv ghv azuma kai nea en tauth th hmera

5:12 exelipen to manna meta to bebrwkenai autouv ek tou sitou thv ghv kai ouketi uphrcen toiv uioiv israhl manna ekarpisanto de thn cwran twn foinikwn en tw eniautw ekeinw

5:13 kai egeneto wv hn ihsouv en iericw kai anableqav toiv ofyalmoiv eiden anyrwpon esthkota enantion autou kai h romfaia espasmenh en th ceiri autou kai proselywn ihsouv eipen autw hmeterov ei h twn upenantiwn

5:14 o de eipen autw egw arcistrathgov dunamewv kuriou nuni paragegona kai ihsouv epesen epi proswpon epi thn ghn kai eipen autw despota ti prostasseiv tw sw oiketh

5:15 kai legei o arcistrathgov kuriou prov ihsoun lusai to upodhma ek twn podwn sou o gar topov ef w su esthkav agiov estinTIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org