NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Job 36

36:1 <0559> rmayw <0453> awhyla <03254> Poyw (36:1)

36:2 <04405> Mylm <0433> hwlal <05750> dwe <03588> yk <02331> Kwxaw <02191> ryez <0> yl <03803> rtk (36:2)

36:3 <06664> qdu <05414> Nta <06466> yleplw <07350> qwxrml <01843> yed <05375> ava (36:3)

36:4 <05973> Kme <01844> twed <08549> Mymt <04405> ylm <08267> rqs <03808> al <0551> Mnma <03588> yk (36:4)

36:5 <03820> bl <03581> xk <03524> rybk <03988> oamy <03808> alw <03524> rybk <0410> la <02005> Nh (36:5)

36:6 <05414> Nty <06041> Myyne <04941> jpsmw <07563> esr <02421> hyxy <03808> al (36:6)

36:7 <01361> whbgyw <05331> xunl <03427> Mbysyw <03678> aokl <04428> Myklm <0854> taw <05869> wynye <06662> qydum <01639> ergy <03808> al (36:7)

36:8 <06040> yne <02256> ylbxb <03920> Nwdkly <02131> Myqzb <0631> Myrwoa <0518> Maw (36:8)

36:9 <01396> wrbgty <03588> yk <06588> Mhyespw <06467> Mlep <01992> Mhl <05046> dgyw (36:9)

36:10 <0205> Nwam <07725> Nwbsy <03588> yk <0559> rmayw <04148> rowml <0241> Mnza <01540> lgyw (36:10)

36:11 <05273> Mymyenb <08141> Mhynsw <02896> bwjb <03117> Mhymy <03615> wlky <05647> wdbeyw <08085> wemsy <0518> Ma (36:11)

36:12 <01847> ted <01097> ylbk <01478> wewgyw <05674> wrbey <07973> xlsb <08085> wemsy <03808> al <0518> Maw (36:12)

36:13 <0631> Mroa <03588> yk <07768> wewsy <03808> al <0639> Pa <07760> wmyvy <03820> bl <02611> ypnxw (36:13)

36:14 <06945> Mysdqb <02416> Mtyxw <05315> Mspn <05290> renb <04191> tmt (36:14)

36:15 <0241> Mnza <03906> Uxlb <01540> lgyw <06040> wyneb <06041> yne <02502> Ulxy (36:15)

36:16 <01880> Nsd <04390> alm <07979> Knxls <05183> txnw <08478> hytxt <04164> quwm <03808> al <07338> bxr <06862> ru <06310> ypm <05496> Ktyoh <0637> Paw (36:16)

36:17 <08551> wkmty <04941> jpsmw <01779> Nyd <04390> talm <07563> esr <01779> Nydw (36:17)

36:18 <05186> Kjy <0408> la <03724> rpk <07227> brw <05607> qpob <05496> Ktyoy <06435> Np <02534> hmx <03588> yk (36:18)

36:19 <03581> xk <03981> yumam <03605> lkw <01222> rub <03808> al <07769> Kews <06186> Kreyh (36:19)

36:20 <08478> Mtxt <05971> Myme <05927> twlel <03915> hlylh <07602> Past <0408> la (36:20)

36:21 <06040> ynem <0977> trxb <02088> hz <05921> le <03588> yk <0205> Nwa <0413> la <06437> Npt <0408> la <08104> rmsh (36:21)

36:22 <03384> hrwm <03644> whmk <04310> ym <03581> wxkb <07682> bygvy <0410> la <02005> Nh (36:22)

36:23 <05766> hlwe <06466> tlep <0559> rma <04310> ymw <01870> wkrd <05921> wyle <06485> dqp <04310> ym (36:23)

36:24 <0376> Mysna <07891> wrrs <0834> rsa <06467> wlep <07679> aygvt <03588> yk <02142> rkz (36:24)

36:25 <07350> qwxrm <05027> jyby <0582> swna <0> wb <02372> wzx <0120> Mda <03605> lk (36:25)

36:26 <02714> rqx <03808> alw <08141> wyns <04557> rpom <03045> edn <03808> alw <07689> aygv <0410> la <02005> Nh (36:26)

36:27 <0108> wdal <04306> rjm <02212> wqzy <04325> Mym <05198> ypjn <01639> ergy <03588> yk (36:27)

36:28 <07227> br <0120> Mda <05921> yle <07491> wpery <07834> Myqxs <05140> wlzy <0834> rsa (36:28)

36:29 <05521> wtko <08663> twast <05645> be <04666> yvrpm <0995> Nyby <0518> Ma <0637> Pa (36:29)

36:30 <03680> hok <03220> Myh <08328> ysrsw <0216> wrwa <05921> wyle <06566> vrp <02005> Nh (36:30)

36:31 <04342> rybkml <0400> lka <05414> Nty <05971> Myme <01777> Nydy <0> Mb <03588> yk (36:31)

36:32 <06293> eygpmb <05921> hyle <06680> wuyw <0216> rwa <03680> hok <03709> Mypk <05921> le (36:32)

36:33 <05927> hlwe <05921> le <0637> Pa <04735> hnqm <07452> wer <05921> wyle <05046> dygy (36:33)

36:1 prosyeiv de eliouv eti legei

36:2 meinon me mikron eti ina didaxw se eti gar en emoi estin lexiv

36:3 analabwn thn episthmhn mou makran ergoiv de mou dikaia erw

36:4 ep alhyeiav kai ouk adika rhmata adikwv sunieiv

36:5 gignwske de oti o kuriov ou mh apopoihshtai ton akakon dunatov iscui kardiav

36:6 asebh ou mh zwopoihsei kai krima ptwcwn dwsei

36:7 ouk afelei apo dikaiou ofyalmouv autou kai meta basilewn eiv yronon kai kayiei autouv eiv neikov kai uqwyhsontai

36:8 kai ei pepedhmenoi en ceiropedaiv susceyhsontai en scoinioiv peniav

36:9 kai anaggelei autoiv ta erga autwn kai ta paraptwmata autwn oti iscusousin

36:10 alla tou dikaiou eisakousetai kai eipen oti epistrafhsontai ex adikiav

36:11 ean akouswsin kai douleuswsin suntelesousin tav hmerav autwn en agayoiv kai ta eth autwn en euprepeiaiv

36:12 asebeiv de ou diaswzei para to mh boulesyai eidenai autouv ton kurion kai dioti nouyetoumenoi anhkooi hsan

36:13 kai upokritai kardia taxousin yumon ou bohsontai oti edhsen autouv

36:14 apoyanoi toinun en neothti h quch autwn h de zwh autwn titrwskomenh upo aggelwn

36:15 any wn eyliqan asyenh kai adunaton krima de praewn ekyhsei

36:16 kai proseti hpathsen se ek stomatov ecyrou abussov katacusiv upokatw authv kai katebh trapeza sou plhrhv piothtov

36:17 ouc usterhsei de apo dikaiwn krima

36:18 yumov de ep asebeiv estai di asebeian dwrwn wn edeconto ep adikiaiv

36:19 mh se ekklinatw ekwn o nouv dehsewv en anagkh ontwn adunatwn kai pantav touv krataiountav iscun

36:20 mh exelkushv thn nukta tou anabhnai laouv ant autwn

36:21 alla fulaxai mh praxhv atopa epi touton gar exeilw apo ptwceiav

36:22 idou o iscurov krataiwsei en iscui autou tiv gar estin kat auton dunasthv

36:23 tiv de estin o etazwn autou ta erga h tiv o eipav epraxen adika

36:24 mnhsyhti oti megala estin autou ta erga wn hrxan andrev

36:25 pav anyrwpov eiden en eautw osoi titrwskomenoi eisin brotoi

36:26 idou o iscurov poluv kai ou gnwsomeya ariymov etwn autou kai aperantov

36:27 ariymhtai de autw stagonev uetou kai epicuyhsontai uetw eiv nefelhn

36:28 ruhsontai palaiwmata eskiasen de nefh epi amuyhtwn brotwn (36:28a) wran eyeto kthnesin oidasin de koithv taxin (36:28b) epi toutoiv pasin ouk existatai sou h dianoia oude diallassetai sou h kardia apo swmatov

36:29 kai ean sunh apektaseiv nefelhv isothta skhnhv autou

36:30 idou ekteinei ep auton hdw kai rizwmata thv yalasshv ekaluqen

36:31 en gar autoiv krinei laouv dwsei trofhn tw iscuonti

36:32 epi ceirwn ekaluqen fwv kai eneteilato peri authv en apantwnti

36:33 anaggelei peri autou filon autou kthsiv kai peri adikiavTIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org