NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 12:6-8

12:6 econtev <2192> (5723) de <1161> carismata <5486> kata <2596> thn <3588> carin <5485> thn <3588> doyeisan <1325> (5685) hmin <2254> diafora <1313> eite <1535> profhteian <4394> kata <2596> thn <3588> analogian <356> thv <3588> pistewv <4102>

12:7 eite <1535> diakonian <1248> en <1722> th <3588> diakonia <1248> eite <1535> o <3588> didaskwn <1321> (5723) en <1722> th <3588> didaskalia <1319>

12:8 eite <1535> o <3588> parakalwn <3870> (5723) en <1722> th <3588> paraklhsei <3874> o <3588> metadidouv <3330> (5723) en <1722> aplothti <572> o <3588> proistamenov <4291> (5734) en <1722> spoudh <4710> o <3588> elewn <1653> (5723) en <1722> ilarothti <2432>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org