NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 13:7

13:7 [kai <2532> edoyh <1325> (5681) autw <846> poihsai <4160> (5658) polemon <4171> meta <3326> twn <3588> agiwn <40> kai <2532> nikhsai <3528> (5658) autouv] <846> kai <2532> edoyh <1325> (5681) autw <846> exousia <1849> epi <1909> pasan <3956> fulhn <5443> kai <2532> laon <2992> kai <2532> glwssan <1100> kai <2532> eynov <1484>

Revelation 13:15

13:15 kai <2532> edoyh <1325> (5681) auth <846> dounai <1325> (5629) pneuma <4151> th <3588> eikoni <1504> tou <3588> yhriou <2342> ina <2443> kai <2532> lalhsh <2980> (5661) h <3588> eikwn <1504> tou <3588> yhriou <2342> kai <2532> poihsh <4160> (5661) [ina] <2443> osoi <3745> ean <1437> mh <3361> proskunhswsin <4352> (5661) th <3588> eikoni <1504> tou <3588> yhriou <2342> apoktanywsin <615> (5686)TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org