NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 4:24-25

4:24 kai <2532> aphlyen <565> (5627) h <3588> akoh <189> autou <846> eiv <1519> olhn <3650> thn <3588> surian <4947> kai <2532> proshnegkan <4374> (5656) autw <846> pantav <3956> touv <3588> kakwv <2560> econtav <2192> (5723) poikilaiv <4164> nosoiv <3554> kai <2532> basanoiv <931> sunecomenouv <4912> (5746) daimonizomenouv <1139> (5740) kai <2532> selhniazomenouv <4583> (5740) kai <2532> paralutikouv <3885> kai <2532> eyerapeusen <2323> (5656) autouv <846>

4:25 kai <2532> hkolouyhsan <190> (5656) autw <846> ocloi <3793> polloi <4183> apo <575> thv <3588> galilaiav <1056> kai <2532> dekapolewv <1179> kai <2532> ierosolumwn <2414> kai <2532> ioudaiav <2449> kai <2532> peran <4008> tou <3588> iordanou <2446>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org