NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 4:23-24

4:23 kai <2532> perihgen <4013> (5707) en <1722> olh <3650> th <3588> galilaia <1056> didaskwn <1321> (5723) en <1722> taiv <3588> sunagwgaiv <4864> autwn <846> kai <2532> khrusswn <2784> (5723) to <3588> euaggelion <2098> thv <3588> basileiav <932> kai <2532> yerapeuwn <2323> (5723) pasan <3956> noson <3554> kai <2532> pasan <3956> malakian <3119> en <1722> tw <3588> law <2992>

4:24 kai <2532> aphlyen <565> (5627) h <3588> akoh <189> autou <846> eiv <1519> olhn <3650> thn <3588> surian <4947> kai <2532> proshnegkan <4374> (5656) autw <846> pantav <3956> touv <3588> kakwv <2560> econtav <2192> (5723) poikilaiv <4164> nosoiv <3554> kai <2532> basanoiv <931> sunecomenouv <4912> (5746) daimonizomenouv <1139> (5740) kai <2532> selhniazomenouv <4583> (5740) kai <2532> paralutikouv <3885> kai <2532> eyerapeusen <2323> (5656) autouv <846>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org