NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 27:34

27:34 edwkan <1325> (5656) autw <846> piein <4095> (5629) oinon <3631> meta <3326> colhv <5521> memigmenon <3396> (5772) kai <2532> geusamenov <1089> (5666) ouk <3756> hyelhsen <2309> (5656) piein <4095> (5629)

Matthew 27:48

27:48 kai <2532> euyewv <2112> dramwn <5143> (5631) eiv <1520> ex <1537> autwn <846> kai <2532> labwn <2983> (5631) spoggon <4699> plhsav <4130> (5660) te <5037> oxouv <3690> kai <2532> periyeiv <4060> (5631) kalamw <2563> epotizen <4222> (5707) auton <846>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org