NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 4:16-17

4:16 kai <2532> outoi <3778> eisin <1510> (5748) omoiwv <3668> oi <3588> epi <1909> ta <3588> petrwdh <4075> speiromenoi <4687> (5746) oi <3739> otan <3752> akouswsin <191> (5661) ton <3588> logon <3056> euyuv <2117> meta <3326> carav <5479> lambanousin <2983> (5719) auton <846>

4:17 kai <2532> ouk <3756> ecousin <2192> (5719) rizan <4491> en <1722> eautoiv <1438> alla <235> proskairoi <4340> eisin <1510> (5748) eita <1534> genomenhv <1096> (5637) yliqewv <2347> h <2228> diwgmou <1375> dia <1223> ton <3588> logon <3056> euyuv <2117> skandalizontai <4624> (5743)TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org