NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 2:22-24

2:22 kai <2532> ote <3753> eplhsyhsan <4130> (5681) ai <3588> hmerai <2250> tou <3588> kayarismou <2512> autwn <846> kata <2596> ton <3588> nomon <3551> mwusewv <3475> anhgagon <321> (5627) auton <846> eiv <1519> ierosoluma <2414> parasthsai <3936> (5658) tw <3588> kuriw <2962>

2:23 kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) en <1722> nomw <3551> kuriou <2962> oti <3754> pan <3956> arsen <730> dianoigon <1272> (5723) mhtran <3388> agion <40> tw <3588> kuriw <2962> klhyhsetai <2564> (5701)

2:24 kai <2532> tou <3588> dounai <1325> (5629) yusian <2378> kata <2596> to <3588> eirhmenon <2046> (5772) en <1722> tw <3588> nomw <3551> kuriou <2962> zeugov <2201> trugonwn <5167> h <2228> duo <1417> nossouv <3502> peristerwn <4058>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org