NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 24:25-27

24:25 kai <2532> autov <846> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> w <5599> anohtoi <453> kai <2532> bradeiv <1021> th <3588> kardia <2588> tou <3588> pisteuein <4100> (5721) epi <1909> pasin <3956> oiv <3739> elalhsan <2980> (5656) oi <3588> profhtai <4396>

24:26 ouci <3780> tauta <5023> edei <1163> (5900) payein <3958> (5629) ton <3588> criston <5547> kai <2532> eiselyein <1525> (5629) eiv <1519> thn <3588> doxan <1391> autou <846>

24:27 kai <2532> arxamenov <756> (5671) apo <575> mwusewv <3475> kai <2532> apo <575> pantwn <3956> twn <3588> profhtwn <4396> diermhneusen <1329> (5656) autoiv <846> en <1722> pasaiv <3956> taiv <3588> grafaiv <1124> ta <3588> peri <4012> eautou <1438>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org