NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 1:7

1:7 kai <2532> ouk <3756> hn <1510> (5713) autoiv <846> teknon <5043> kayoti <2530> hn <1510> (5713) [h] <3588> elisabet <1665> steira <4723> kai <2532> amfoteroi <297> probebhkotev <4260> (5761) en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> autwn <846> hsan <1510> (5713)

Luke 1:36

1:36 kai <2532> idou <2400> (5628) elisabet <1665> h <3588> suggeniv <4773> sou <4675> kai <2532> auth <846> suneilhfen <4815> (5758) uion <5207> en <1722> ghrei <1094> authv <846> kai <2532> outov <3778> mhn <3376> ektov <1623> estin <1510> (5748) auth <846> th <3588> kaloumenh <2564> (5746) steira <4723>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org