NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 11:53-54

11:53 kakeiyen <2547> exelyontov <1831> (5631) autou <846> hrxanto <756> (5662) oi <3588> grammateiv <1122> kai <2532> oi <3588> farisaioi <5330> deinwv <1171> enecein <1758> (5721) kai <2532> apostomatizein <653> (5721) auton <846> peri <4012> pleionwn <4119>

11:54 enedreuontev <1748> (5723) auton <846> yhreusai <2340> (5658) ti <5100> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> autou <846>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org