NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Jude 1:14-15

1:14 eprofhteusen <4395> (5656) de <1161> kai <2532> toutoiv <5125> ebdomov <1442> apo <575> adam <76> enwc <1802> legwn <3004> (5723) idou <2400> (5628) hlyen <2064> (5627) kuriov <2962> en <1722> agiaiv <40> muriasin <3461> autou <846>

1:15 poihsai <4160> (5658) krisin <2920> kata <2596> pantwn <3956> kai <2532> elegxai <1651> (5658) pantav <3956> touv <3588> asebeiv <765> peri <4012> pantwn <3956> twn <3588> ergwn <2041> asebeiav <763> autwn <846> wn <3739> hsebhsan <764> (5656) kai <2532> peri <4012> pantwn <3956> twn <3588> sklhrwn <4642> wn <3739> elalhsan <2980> (5656) kat <2596> autou <846> amartwloi <268> asebeiv <765>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org