NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 16:2

16:2 aposunagwgouv <656> poihsousin <4160> (5692) umav <5209> all <235> ercetai <2064> (5736) wra <5610> ina <2443> pav <3956> o <3588> apokteinav <615> (5660) [umav] <5209> doxh <1380> (5661) latreian <2999> prosferein <4374> (5721) tw <3588> yew <2316>

John 16:30

16:30 nun <3568> oidamen <1492> (5758) oti <3754> oidav <1492> (5758) panta <3956> kai <2532> ou <3756> creian <5532> eceiv <2192> (5719) ina <2443> tiv <5100> se <4571> erwta <2065> (5725) en <1722> toutw <5129> pisteuomen <4100> (5719) oti <3754> apo <575> yeou <2316> exhlyev <1831> (5627)TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org