NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 3:7-8

3:7 dio <1352> kaywv <2531> legei <3004> (5719) to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> shmeron <4594> ean <1437> thv <3588> fwnhv <5456> autou <846> akoushte <191> (5661)

3:8 mh <3361> sklhrunhte <4645> (5725) tav <3588> kardiav <2588> umwn <5216> wv <5613> en <1722> tw <3588> parapikrasmw <3894> kata <2596> thn <3588> hmeran <2250> tou <3588> peirasmou <3986> en <1722> th <3588> erhmw <2048>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org