NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Galatians 6:12-13

6:12 osoi <3745> yelousin <2309> (5719) euproswphsai <2146> (5658) en <1722> sarki <4561> outoi <3778> anagkazousin <315> (5719) umav <5209> peritemnesyai <4059> (5745) monon <3440> ina <2443> tw <3588> staurw <4716> tou <3588> cristou <5547> [ihsou] <2424> mh <3361> diwkwntai <1377> (5747)

6:13 oude <3761> gar <1063> oi <3588> peritemnomenoi <4059> (5746) autoi <846> nomon <3551> fulassousin <5442> (5719) alla <235> yelousin <2309> (5719) umav <5209> peritemnesyai <4059> (5745) ina <2443> en <1722> th <3588> umetera <5212> sarki <4561> kauchswntai <2744> (5667)TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org