NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Galatians 5:20-21

5:20 eidwlolatria <1495> farmakeia <5331> ecyrai <2189> eriv <2054> zhlov <2205> yumoi <2372> eriyeiai <2052> dicostasiai <1370> aireseiv <139>

5:21 fyonoi <5355> meyai <3178> kwmoi <2970> kai <2532> ta <3588> omoia <3664> toutoiv <5125> a <3739> prolegw <4302> (5719) umin <5213> kaywv <2531> proeipon <4277> (5627) oti <3754> oi <3588> ta <3588> toiauta <5108> prassontev <4238> (5723) basileian <932> yeou <2316> ou <3756> klhronomhsousin <2816> (5692)

Galatians 5:25-26

5:25 ei <1487> zwmen <2198> (5719) pneumati <4151> pneumati <4151> kai <2532> stoicwmen <4748> (5725)

5:26 mh <3361> ginwmeya <1096> (5741) kenodoxoi <2755> allhlouv <240> prokaloumenoi <4292> (5734) allhloiv <240> fyonountev <5354> (5723)TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org