NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Galatians 5:20-21

5:20 eidwlolatria <1495> farmakeia <5331> ecyrai <2189> eriv <2054> zhlov <2205> yumoi <2372> eriyeiai <2052> dicostasiai <1370> aireseiv <139>

5:21 fyonoi <5355> meyai <3178> kwmoi <2970> kai <2532> ta <3588> omoia <3664> toutoiv <5125> a <3739> prolegw <4302> (5719) umin <5213> kaywv <2531> proeipon <4277> (5627) oti <3754> oi <3588> ta <3588> toiauta <5108> prassontev <4238> (5723) basileian <932> yeou <2316> ou <3756> klhronomhsousin <2816> (5692)TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org