NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Galatians 2:4-5

2:4 dia <1223> de <1161> touv <3588> pareisaktouv <3920> qeudadelfouv <5569> oitinev <3748> pareishlyon <3922> (5627) kataskophsai <2684> (5658) thn <3588> eleuyerian <1657> hmwn <2257> hn <3739> ecomen <2192> (5719) en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> ina <2443> hmav <2248> katadoulwsousin <2615> (5692)

2:5 oiv <3739> oude <3761> prov <4314> wran <5610> eixamen <1502> (5656) th <3588> upotagh <5292> ina <2443> h <3588> alhyeia <225> tou <3588> euaggeliou <2098> diameinh <1265> (5661) prov <4314> umav <5209>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org