NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 5:19-21

5:19 lalountev <2980> (5723) eautoiv <1438> qalmoiv <5568> kai <2532> umnoiv <5215> kai <2532> wdaiv <5603> pneumatikaiv <4152> adontev <103> (5723) kai <2532> qallontev <5567> (5723) th <3588> kardia <2588> umwn <5216> tw <3588> kuriw <2962>

5:20 eucaristountev <2168> (5723) pantote <3842> uper <5228> pantwn <3956> en <1722> onomati <3686> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547> tw <3588> yew <2316> kai <2532> patri <3962>

5:21 upotassomenoi <5293> (5746) allhloiv <240> en <1722> fobw <5401> cristou <5547>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org