NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 3:16-17

3:16 ina <2443> dw <1325> (5632) umin <5213> kata <2596> to <3588> ploutov <4149> thv <3588> doxhv <1391> autou <846> dunamei <1411> krataiwyhnai <2901> (5683) dia <1223> tou <3588> pneumatov <4151> autou <846> eiv <1519> ton <3588> esw <2080> anyrwpon <444>

3:17 katoikhsai <2730> (5658) ton <3588> criston <5547> dia <1223> thv <3588> pistewv <4102> en <1722> taiv <3588> kardiaiv <2588> umwn <5216>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org