NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 19:9-10

19:9 wv <5613> de <1161> tinev <5100> esklhrunonto <4645> (5712) kai <2532> hpeiyoun <544> (5707) kakologountev <2551> (5723) thn <3588> odon <3598> enwpion <1799> tou <3588> plhyouv <4128> apostav <868> (5631) ap <575> autwn <846> afwrisen <873> (5656) touv <3588> mayhtav <3101> kay <2596> hmeran <2250> dialegomenov <1256> (5740) en <1722> th <3588> scolh <4981> turannou <5181>

19:10 touto <5124> de <1161> egeneto <1096> (5633) epi <1909> eth <2094> duo <1417> wste <5620> pantav <3956> touv <3588> katoikountav <2730> (5723) thn <3588> asian <773> akousai <191> (5658) ton <3588> logon <3056> tou <3588> kuriou <2962> ioudaiouv <2453> te <5037> kai <2532> ellhnav <1672>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org