NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Timothy 3:2-3

3:2 esontai <1510> (5704) gar <1063> oi <3588> anyrwpoi <444> filautoi <5367> filarguroi <5366> alazonev <213> uperhfanoi <5244> blasfhmoi <989> goneusin <1118> apeiyeiv <545> acaristoi <884> anosioi <462>

3:3 astorgoi <794> aspondoi <786> diaboloi <1228> akrateiv <193> anhmeroi <434> afilagayoi <865>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org