NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Thessalonians 1:2-3

1:2 eucaristoumen <2168> (5719) tw <3588> yew <2316> pantote <3842> peri <4012> pantwn <3956> umwn <5216> mneian <3417> poioumenoi <4160> (5734) epi <1909> twn <3588> proseucwn <4335> hmwn <2257>

1:3 adialeiptwv <89> mnhmoneuontev <3421> (5723) umwn <5216> tou <3588> ergou <2041> thv <3588> pistewv <4102> kai <2532> tou <3588> kopou <2873> thv <3588> agaphv <26> kai <2532> thv <3588> upomonhv <5281> thv <3588> elpidov <1680> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547> emprosyen <1715> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> patrov <3962> hmwn <2257>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org