NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Peter 1:13

1:13 dio <1352> anazwsamenoi <328> (5671) tav <3588> osfuav <3751> thv <3588> dianoiav <1271> umwn <5216> nhfontev <3525> (5723) teleiwv <5049> elpisate <1679> (5657) epi <1909> thn <3588> feromenhn <5342> (5746) umin <5213> carin <5485> en <1722> apokaluqei <602> ihsou <2424> cristou <5547>

1 Peter 1:17

1:17 kai <2532> ei <1487> patera <3962> epikaleisye <1941> (5731) ton <3588> aproswpolhmptwv <678> krinonta <2919> (5723) kata <2596> to <3588> ekastou <1538> ergon <2041> en <1722> fobw <5401> ton <3588> thv <3588> paroikiav <3940> umwn <5216> cronon <5550> anastrafhte <390> (5649)TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org