NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 1

1:1 <03427> bsy <03808> al <03887> Myul <04186> bswmbw <05975> dme <03808> al <02400> Myajx <01870> Krdbw <07563> Myesr <06098> tueb <01980> Klh <03808> al <0834> rsa <0376> syah <0835> yrsa (1:1)

1:2 <03915> hlylw <03119> Mmwy <01897> hghy <08451> wtrwtbw <02656> wupx <03069> hwhy <08451> trwtb <0518> Ma <03588> yk (1:2)

1:3 <06743> xyluy <06213> hvey <0834> rsa <03605> lkw <05034> lwby <03808> al <05929> whlew <06256> wteb <05414> Nty <06529> wyrp <0834> rsa <04325> Mym <06388> yglp <05921> le <08362> lwts <06086> Uek <01961> hyhw (1:3)

1:4 <07307> xwr <05086> wnpdt <0834> rsa <04671> Umk <0518> Ma <03588> yk <07563> Myesrh <03651> Nk <03808> al (1:4)

1:5 <06662> Myqydu <05712> tdeb <02400> Myajxw <04941> jpsmb <07563> Myesr <06965> wmqy <03808> al <03651> Nk <05921> le (1:5)

1:6 <06> dbat <07563> Myesr <01870> Krdw <06662> Myqydu <01870> Krd <03068> hwhy <03045> edwy <03588> yk (1:6)

1:1 makariov anhr ov ouk eporeuyh en boulh asebwn kai en odw amartwlwn ouk esth kai epi kayedran loimwn ouk ekayisen

1:2 all h en tw nomw kuriou to yelhma autou kai en tw nomw autou melethsei hmerav kai nuktov

1:3 kai estai wv to xulon to pefuteumenon para tav diexodouv twn udatwn o ton karpon autou dwsei en kairw autou kai to fullon autou ouk aporruhsetai kai panta osa an poih kateuodwyhsetai

1:4 ouc outwv oi asebeiv ouc outwv all h wv o cnouv on ekriptei o anemov apo proswpou thv ghv

1:5 dia touto ouk anasthsontai asebeiv en krisei oude amartwloi en boulh dikaiwn

1:6 oti ginwskei kuriov odon dikaiwn kai odov asebwn apoleitaiTIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org