NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 8:12-13

8:12 ara <686> oun <3767> adelfoi <80> ofeiletai <3781> esmen <1510> (5748) ou <3756> th <3588> sarki <4561> tou <3588> kata <2596> sarka <4561> zhn <2198> (5721)

8:13 ei <1487> gar <1063> kata <2596> sarka <4561> zhte <2198> (5719) mellete <3195> (5719) apoynhskein <599> (5721) ei <1487> de <1161> pneumati <4151> tav <3588> praxeiv <4234> tou <3588> swmatov <4983> yanatoute <2289> (5719) zhsesye <2198> (5695)TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org