NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 6:5-6

6:5 kai <2532> ouk <3756> edunato <1410> (5711) ekei <1563> poihsai <4160> (5658) oudemian <3762> dunamin <1411> ei <1487> mh <3361> oligoiv <3641> arrwstoiv <732> epiyeiv <2007> (5631) tav <3588> ceirav <5495> eyerapeusen <2323> (5656)

6:6 kai <2532> eyaumasen <2296> (5656) dia <1223> thn <3588> apistian <570> autwn <846> kai <2532> perihgen <4013> (5707) tav <3588> kwmav <2968> kuklw <2945> didaskwn <1321> (5723)TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org