NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 5:11-12

5:11 kai <2532> eidon <1492> (5627) kai <2532> hkousa <191> (5656) fwnhn <5456> aggelwn <32> pollwn <4183> kuklw <2945> tou <3588> yronou <2362> kai <2532> twn <3588> zwwn <2226> kai <2532> twn <3588> presbuterwn <4245> kai <2532> hn <1510> (5713) o <3588> ariymov <706> autwn <846> muriadev <3461> muriadwn <3461> kai <2532> ciliadev <5505> ciliadwn <5505>

5:12 legontev <3004> (5723) fwnh <5456> megalh <3173> axion <514> estin <1510> (5748) to <3588> arnion <721> to <3588> esfagmenon <4969> (5772) labein <2983> (5629) thn <3588> dunamin <1411> kai <2532> plouton <4149> kai <2532> sofian <4678> kai <2532> iscun <2479> kai <2532> timhn <5092> kai <2532> doxan <1391> kai <2532> eulogian <2129>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org