NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 1:8

1:8 egw <1473> eimi <1510> (5748) to <3588> alfa <1> kai <2532> to <3588> w <5598> legei <3004> (5719) kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> wn <1510> (5752) kai <2532> o <3588> hn <1510> (5713) kai <2532> o <3588> ercomenov <2064> (5740) o <3588> pantokratwr <3841>

Revelation 1:11

1:11 legoushv <3004> (5723) o <3739> blepeiv <991> (5719) graqon <1125> (5657) eiv <1519> biblion <975> kai <2532> pemqon <3992> (5657) taiv <3588> epta <2033> ekklhsiaiv <1577> eiv <1519> efeson <2181> kai <2532> eiv <1519> smurnan <4667> kai <2532> eiv <1519> pergamon <4010> kai <2532> eiv <1519> yuateira <2363> kai <2532> eiv <1519> sardeiv <4554> kai <2532> eiv <1519> filadelfeian <5359> kai <2532> eiv <1519> laodikeian <2993>

Revelation 1:17

1:17 kai <2532> ote <3753> eidon <1492> (5627) auton <846> epesa <4098> (5627) prov <4314> touv <3588> podav <4228> autou <846> wv <5613> nekrov <3498> kai <2532> eyhken <5087> (5656) thn <3588> dexian <1188> autou <846> ep <1909> eme <1691> legwn <3004> (5723) mh <3361> fobou <5399> (5737) egw <1473> eimi <1510> (5748) o <3588> prwtov <4413> kai <2532> o <3588> escatov <2078>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org