NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Proverbs 1

1:1 <03478> larvy <04428> Klm <01732> dwd <01121> Nb <08010> hmls <04912> ylsm (1:1)

1:2 <0998> hnyb <0561> yrma <0995> Nybhl <04148> rowmw <02451> hmkx <03045> tedl (1:2)

1:3 <04339> Myrsymw <04941> jpsmw <06664> qdu <07919> lkvh <04148> rowm <03947> txql (1:3)

1:4 <04209> hmzmw <01847> ted <05288> renl <06195> hmre <06612> Myatpl <05414> ttl (1:4)

1:5 <07069> hnqy <08458> twlbxt <0995> Nwbnw <03948> xql <03254> Powyw <02450> Mkx <08085> emsy (1:5)

1:6 <02420> Mtdyxw <02450> Mymkx <01697> yrbd <04426> huylmw <04912> lsm <0995> Nybhl (1:6)

1:7 P <0936> wzb <0191> Mylywa <04148> rowmw <02451> hmkx <01847> ted <07225> tysar <03068> hwhy <03374> tary (1:7)

1:8 <0517> Kma <08451> trwt <05203> sjt <0408> law <01> Kyba <04148> rowm <01121> ynb <08085> ems (1:8)

1:9 <01621> Kytrgrgl <06060> Myqnew <07218> Ksarl <01992> Mh <02580> Nx <03880> tywl <03588> yk (1:9)

1:10 <014> abt <0408> la <02400> Myajx <06601> Kwtpy <0518> Ma <01121> ynb (1:10)

1:11 <02600> Mnx <05355> yqnl <06845> hnpun <01818> Mdl <0693> hbran <0854> wnta <01980> hkl <0559> wrmay <0518> Ma (1:11)

1:12 <0953> rwb <03381> ydrwyk <08549> Mymymtw <02416> Myyx <07585> lwask <01104> Melbn (1:12)

1:13 <07998> lls <01004> wnytb <04390> almn <04672> aumn <03368> rqy <01952> Nwh <03605> lk (1:13)

1:14 <03605> wnlkl <01961> hyhy <0259> dxa <03599> oyk <08432> wnkwtb <05307> lypt <01486> Klrwg (1:14)

1:15 <05410> Mtbytnm <07272> Klgr <04513> enm <0854> Mta <01870> Krdb <01980> Klt <0408> la <01121> ynb (1:15)

1:16 <01818> Md <08210> Kpsl <04116> wrhmyw <07323> wuwry <07451> erl <07272> Mhylgr <03588> yk (1:16)

1:17 <03671> Pnk <01167> leb <03605> lk <05869> ynyeb <07568> tsrh <02219> hrzm <02600> Mnx <03588> yk (1:17)

1:18 <05315> Mtspnl <06845> wnpuy <0693> wbray <01818> Mmdl <01992> Mhw (1:18)

1:19 P <03947> xqy <01167> wyleb <05315> spn <0853> ta <01215> eub <01214> eub <03605> lk <0734> twxra <03651> Nk (1:19)

1:20 <06963> hlwq <05414> Ntt <07339> twbxrb <07442> hnrt <02351> Uwxb <02454> twmkx (1:20)

1:21 <0559> rmat <0561> hyrma <05892> ryeb <08179> Myres <06607> yxtpb <07121> arqt <01993> twymh <07218> sarb (1:21)

1:22 <01847> ted <08130> wanvy <03684> Mylyokw <01992> Mhl <02530> wdmx <03944> Nwul <03887> Myulw <06612> ytp <0157> wbhat <06612> Mytp <04970> ytm <05704> de (1:22)

1:23 <0853> Mkta <01697> yrbd <03045> heydwa <07307> yxwr <0> Mkl <05042> heyba <02009> hnh <08433> ytxkwtl <07725> wbwst (1:23)

1:24 <07181> bysqm <0369> Nyaw <03027> ydy <05186> ytyjn <03985> wnamtw <07121> ytarq <03282> Ney (1:24)

1:25 <014> Mtyba <03808> al <08433> ytxkwtw <06098> ytue <03605> lk <06544> werptw (1:25)

1:26 <06343> Mkdxp <0935> abb <03932> gela <07832> qxva <0343> Mkdyab <0589> yna <01571> Mg (1:26)

1:27 <06695> hqwuw <06869> hru <05921> Mkyle <0935> abb <0857> htay <05492> hpwok <0343> Mkdyaw <06343> Mkdxp <07584> *hawsk {hwask} <0935> abb (1:27)

1:28 <04672> ynnaumy <03808> alw <07836> ynnrxsy <06030> hnea <03808> alw <07121> ynnarqy <0227> za (1:28)

1:29 <0977> wrxb <03808> al <03068> hwhy <03374> taryw <01847> ted <08130> wanv <03588> yk <08478> txt (1:29)

1:30 <08433> ytxkwt <03605> lk <05006> wuan <06098> ytuel <014> wba <03808> al (1:30)

1:31 <07646> webvy <04156> Mhytuemmw <01870> Mkrd <06529> yrpm <0398> wlkayw (1:31)

1:32 <06> Mdbat <03684> Mylyok <07962> twlsw <02026> Mgrht <06612> Mytp <04878> tbwsm <03588> yk (1:32)

1:33 P <07451> her <06343> dxpm <07599> Nnasw <0983> xjb <07931> Nksy <0> yl <08085> emsw (1:33)

1:1 paroimiai salwmwntov uiou dauid ov ebasileusen en israhl

1:2 gnwnai sofian kai paideian nohsai te logouv fronhsewv

1:3 dexasyai te strofav logwn nohsai te dikaiosunhn alhyh kai krima kateuyunein

1:4 ina dw akakoiv panourgian paidi de new aisyhsin te kai ennoian

1:5 twnde gar akousav sofov sofwterov estai o de nohmwn kubernhsin kthsetai

1:6 nohsei te parabolhn kai skoteinon logon rhseiv te sofwn kai ainigmata

1:7 arch sofiav fobov yeou sunesiv de agayh pasi toiv poiousin authn eusebeia de eiv yeon arch aisyhsewv sofian de kai paideian asebeiv exouyenhsousin

1:8 akoue uie paideian patrov sou kai mh apwsh yesmouv mhtrov sou

1:9 stefanon gar caritwn dexh sh korufh kai kloion cruseon peri sw trachlw

1:10 uie mh se planhswsin andrev asebeiv mhde boulhyhv ean parakaleswsi se legontev

1:11 elye mey hmwn koinwnhson aimatov kruqwmen de eiv ghn andra dikaion adikwv

1:12 katapiwmen de auton wsper adhv zwnta kai arwmen autou thn mnhmhn ek ghv

1:13 thn kthsin autou thn polutelh katalabwmeya plhswmen de oikouv hmeterouv skulwn

1:14 ton de son klhron bale en hmin koinon de ballantion kthswmeya pantev kai marsippion en genhyhtw hmin

1:15 mh poreuyhv en odw met autwn ekklinon de ton poda sou ek twn tribwn autwn

1:16 oi gar podev autwn eiv kakian trecousin kai tacinoi tou ekceai aima

1:17 ou gar adikwv ekteinetai diktua pterwtoiv

1:18 autoi gar oi fonou metecontev yhsaurizousin eautoiv kaka h de katastrofh andrwn paranomwn kakh

1:19 autai ai odoi eisin pantwn twn suntelountwn ta anoma th gar asebeia thn eautwn quchn afairountai

1:20 sofia en exodoiv umneitai en de plateiaiv parrhsian agei

1:21 ep akrwn de teicewn khrussetai epi de pulaiv dunastwn paredreuei epi de pulaiv polewv yarrousa legei

1:22 oson an cronon akakoi ecwntai thv dikaiosunhv ouk aiscunyhsontai oi de afronev thv ubrewv ontev epiyumhtai asebeiv genomenoi emishsan aisyhsin

1:23 kai upeuyunoi egenonto elegcoiv idou prohsomai umin emhv pnohv rhsin didaxw de umav ton emon logon

1:24 epeidh ekaloun kai ouc uphkousate kai exeteinon logouv kai ou proseicete

1:25 alla akurouv epoieite emav boulav toiv de emoiv elegcoiv hpeiyhsate

1:26 toigaroun kagw th umetera apwleia epigelasomai katacaroumai de hnika an erchtai umin oleyrov

1:27 kai wv an afikhtai umin afnw yorubov h de katastrofh omoiwv kataigidi parh kai otan erchtai umin yliqiv kai poliorkia h otan erchtai umin oleyrov

1:28 estai gar otan epikaleshsye me egw de ouk eisakousomai umwn zhthsousin me kakoi kai ouc eurhsousin

1:29 emishsan gar sofian ton de fobon tou kuriou ou proeilanto

1:30 oude hyelon emaiv prosecein boulaiv emukthrizon de emouv elegcouv

1:31 toigaroun edontai thv eautwn odou touv karpouv kai thv eautwn asebeiav plhsyhsontai

1:32 any wn gar hdikoun nhpiouv foneuyhsontai kai exetasmov asebeiv olei

1:33 o de emou akouwn kataskhnwsei ep elpidi kai hsucasei afobwv apo pantov kakouTIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org