NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 8:20-21

8:20 stellomenoi <4724> (5734) touto <5124> mh <3361> tiv <5100> hmav <2248> mwmhshtai <3469> (5667) en <1722> th <3588> adrothti <100> tauth <3778> th <3588> diakonoumenh <1247> (5746) uf <5259> hmwn <2257>

8:21 pronooumen <4306> (5719) gar <1063> kala <2570> ou <3756> monon <3440> enwpion <1799> kuriou <2962> alla <235> kai <2532> enwpion <1799> anyrwpwn <444>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org