Joshua 15:22

NET ©

Kinah, Dimonah, Adadah,

NIV ©

Kinah, Dimonah, Adadah,

NASB ©

and Kinah and Dimonah and Adadah,

NLT ©

Kinah, Dimonah, Adadah,

MSG ©

Kinah, Dimonah, Adadah,

BBE ©

And Kinah, and Dimonah, and Adadah;

NRSV ©

Kinah, Dimonah, Adadah,

NKJV ©

Kinah, Dimonah, Adadah,

KJV
And Kinah
<07016>_,
and Dimonah
<01776>_,
and Adadah
<05735>_,
HEBREW
hdedew
<05735>
hnwmydw
<01776>
hnyqw (15:22)
<07016>
LXXM
kai
<2532>  
CONJ
ikam
 
N-PRI
kai
<2532>  
CONJ
regma
 
N-PRI
kai
<2532>  
CONJ
arouhl
 
N-PRI
NET © [draft] ITL
Kinah
<07016>
, Dimonah
<01776>
, Adadah
<05735>
,
NET © Notes