Genesis 46:11

NET ©

The sons of Levi: Gershon, Kohath, and Merari.

NIV ©

The sons of Levi: Gershon, Kohath and Merari.

NASB ©

The sons of Levi: Gershon, Kohath, and Merari.

NLT ©

The sons of Levi were Gershon, Kohath, and Merari.

MSG ©

Levi's sons: Gershon, Kohath, and Merari.

BBE ©

And the sons of Levi: Gershon, Kohath, and Merari;

NRSV ©

The children of Levi: Gershon, Kohath, and Merari.

NKJV ©

The sons of Levi were Gershon, Kohath, and Merari.

KJV
And the sons
<01121>
of Levi
<03878>_;
Gershon
<01648>_,
Kohath
<06955>_,
and Merari
<04847>_.
{Gershon: or, Gershom}
HEBREW
yrrmw
<04847>
thq
<06955>
Nwsrg
<01648>
ywl
<03878>
ynbw (46:11)
<01121>
LXXM
uioi
<5207>  
N-NPM
de
<1161>  
PRT
leui
<3017>  
N-PRI
ghrswn
 
N-PRI
kaay
 
N-PRI
kai
<2532>  
CONJ
merari
 
N-PRI
NET © [draft] ITL
The sons
<01121>
of Levi
<03878>
: Gershon
<01648>
, Kohath
<06955>
, and Merari
<04847>
.
NET © Notes